Trung tâm chăm sóc khách hàng

Thông báo

Sự kiện [Notice] suspension of deposit and withdrawal for ETH Istanbul upgrade 2019-12-06 11:40:53
 

Thông báo về việc tạm dừng Nạp và Rút ETH do nâng cấp từ Istanbul

 

Xin chào!

Chúng tôi là sàn giao dịch điện tử Exvina,

Để hỗ trợ bản nâng cấp Ethereum từ phía Istanbul, chúng tôi sẽ tạm ngừng việc Nạp và Rút ETH tại Exvina.

Thông báo cụ thể về việc nâng cấp cũng như tạm ngừng Nạp / Rút ETH như sau:

Chú ý: Hãy kiểm tra danh sách token ERC20.


1. Bản nâng cấp ETH từ Istanbul

Xin hãy chú ý rằng bản nâng cấp phụ thuộc vào số lượng block, nên mọi mốc thời gian đều là tương đối.

Block nâng cấp: #9069000

Thời gian dự tính: Ngày 8 tháng 12 năm 2019, 4 giờ sang (VST),

Hướng dẫn chính thức về việc nâng cấp: https://blog.ethereum.org/2019/11/20/ethereum-istanbul-upgrade-announcement/


2. Tạm ngừng việc Nap / Rút ETH và ERC20

Thời gian tạm ngừng: 6 Tháng 12 năm 2019, 4PM (VST) – hệ thống sẽ hoạt động trở lại khi mạng lưới ổn định.

Các khoản Nạp/ Rút tiền sẽ được tạm ngừng trong thời gian nâng cấp. Xin hãy chú ý khoảng thời gian này

 

Các đồng tiền điện tử ERC20: NEEO, EVIC

Các lệnh Nạp/ Rút sẽ được hộ trỡ trở lại sau khi mạng lưới ổn định.

Các giao dịch mua bán có thể diễn ra bình thường.

 

Exvina luôn nỗ lực để trở thành sàn giao dịch điện tử ưu tiên sự phát triển của hệ sinh thái tiền điện tử và  tài sản của khách hàng lên hàng đầu.

 

Thân gửi,

Exvina, ngày 6 tháng 12 năm 2019.


이더리움(ETH) 및 ERC20 암호화폐 입출금 일시 중단 안내

 

안녕하세요.  Exvina입니다.

 

Exvina에서는 이더리움(ETH) 이스탄불 업데이트를 지원하고 업데이트 일정에 맞춰 입출금을 일시 중단합니다.

업데이트 개요와 함께 관련된 암호화폐의 입출금 일시 중단에 대해서 아래와 같이 안내드리니 확인하시어 안전한 거래가 되시기 바랍니다.

이와 동일하게 입출금이 중단되는 ERC20 토큰 목록도 함께 확인해 주시기 바랍니다.

 

1. 이더리움(ETH) 이스탄불 업그레이드 안내

 

2. 이더리움(ETH) 및 ERC20 암호화폐 입출금 중단 안내

  • 입출금 중단 기간 : 2019. 12. 6. 오후 6(KST) ~ 네트워크 안정화 후 공지 업데이트
  • *업그레이드 기간 동안에는 입출금이 일시 중단됩니다. 입출금 중단 기간을 확인하시고 이용해주시기 바랍니다
  • ERC20 암호화폐 : NEEO, EVIC
  • 입출금 재개의 경우 업그레이드가 완료된 이후 안정화 단계를 거친 지원됩니다.
  • 이더리움(ETH) ERC20 암호화폐의 입출금만 중단되며, 거래는 중단 없이 사용하실 있습니다


Exvina는 암호화폐 생태계의 발전과 함께 고객님들의 자산을 최우선으로 하는 거래소가 되도록 노력하겠습니다. 

 

감사합니다.


 

Notes on suspension of deposit and withdrawal for ETH Istanbul upgrade

 

Hello!

This is Exvina Exchange,

 

Exvina supports Ethereum(ETH) Istanbul updates and suspends deposit and withdrawal on an update schedule.

We inform you of the update as well as the temporarily suspension, deposit and withdrawal of the related cryptocurrency as follows.

Please check out the ERC20 token list.

 

1. Ethereum(ETH) Istanbul upgrade

 

2. Suspension of deposit and withdrawal for Ethereum(ETH) & ERC20

  • Suspension : Dec 6, 2019, 9 AM (GMT) ~ scheduled to resume after monitoring the stabilization of network
  • *Deposit and withdrawal will be suspended during the upgrade. please check the period of deposit and withdrawal.
  • ERC20 cryptocurrency : NEEO, EVIC
  • Deposit and withdrawal will be supported after stabilization.
  • Trade can be used without interruption.


Exvina will make effort to become an exchange that puts the top priority on the development of cryptocurrency ecosystem and customer's asset.

 

Thanks and best Regards,

Bài viết trước Thông báo kết quả sự kiện AMA Exvina ngày 03/12
Bài viết sau [EVENT] Tham gia Mini-game - Chơi là trúng