Trung tâm chăm sóc khách hàng

Thông báo

Sự kiện [공지] 암호화폐 입출금 일시 중단 2020-06-24 16:46:51
 

안녕하세요.  

Exvina입니다.


Exvina에서는 지갑 업데이트 일정에 맞춰 입출금을 일시 중단합니다.

업데이트 개요와 함께 관련된 암호화폐의 입출금 일시 중단에 대해서 아래와 같이 안내드리니 확인하시어 안전한 거래가 되시기 바랍니다.


1. 이더리움(ETH) 및 ERC20 암호화폐 입출금 중단 안내

입출금 중단 기간 : 2020. 06. 24. 오후 6시(UTC) ~ 네트워크 안정화 후 공지 업데이트

*업데이트 기간 동안에는 입출금이 일시 중단됩니다. 입출금 중단 기간을 확인하시고 이용해주시기 바랍니다. 

해당 암호화폐 : BTC,ETH,NEEO,EVIC

입출금 재개의 경우 업데이트가 완료된 이후 안정화 단계를 거친 뒤 지원됩니다.

업데이트는 모든 암호화폐에 해당되며, 거래는 중단 없이 사용하실 수 있습니다. 


Exvina는 암호화폐 생태계의 발전과 함께 고객님들의 자산을 최우선으로 하는 거래소가 되도록 노력하겠습니다. 

 

감사합니다.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào!

Chúng tôi là sàn giao dịch Exvina.


Exvina sẽ tạm dừng nạp tiền và rút tiền phù hợp với lịch trình cập nhật ví của bạn.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc tạm dừng nạp tiền và rút tiền điện tử liên quan cùng với nội dung cập nhật như dưới đây và hi vọng rằng những thông tin này sẽ giúp cho các bạn giao dịch an toàn hơn.


1. Thông báo tạm dừng nạp tiền và rút tiền điện tử Ethereum (ETH) và ERC20

Thời gian gián đoạn nạp tiền và rút tiền: 6 giờ chiều ngày 24 tháng 6 năm 2020 (UTC) ~ Thông báo sẽ được cập nhật đến bạn sớm sau khi ổn định mạng

* Trong thời gian cập nhật, nạp tiền và rút tiền bị gián đoạn. Vui lòng kiểm tra thời gian gián đoạn nạp tiền và rút tiền khi giao dịch

Tiền điện tử áp dụng: BTC, ETH, NEEO, EVIC

Trong trường hợp tái khởi động nạp tiền và rút tiền, nó được hỗ trợ sau giai đoạn ổn định sau khi cập nhật hoàn tất.

Cập nhật được áp dụng cho tất cả các loại tiền điện tử và giao dịch có thể được sử dụng mà không bị gián đoạn.


Với sự phát triển của hệ sinh thái tiền điện tử, Exvina sẽ nỗ lực để trở thành một sàn giao dịch ưu tiên tài sản của khách hàng.


Cảm ơn bạn!

Bài viết trước [EVENT RESULT] SIGN-UP EVENT FOR 1000 EARLY MEMBER